• Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  • CBP: College bescherming persoonsgegevens (voorheen de Registratiekamer): onafhankelijk nationaal toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.
  • FG: Functionaris voor de gegevensbescherming: houdt binnen één of meerdere organisaties, onafhankelijk toezicht op de toepassing en naleving van de Wbp. Hij is tevens een deskundig aanspreekpunt voor betrokkenen, voor de verantwoordelijke en voor het CBP.
  • Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Verantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  • Verwerking: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
  • Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens: implementatie van EG-richtlijn 95/46 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Teksten afkomstig van het College bescherming persoonsgegevens.