Nadat het doel van het verzamelen van gegevens is bepaald in stap 2, wordt gekeken naar de relevante data die hiervoor nodig is. Welke informatie heb je nodig, van een bewoner, om zowel technisch als organisatorisch een verhuizing door te voeren.

Er zijn 3 typen of persoonlijke gegevens:

  1. Reguliere persoonsgegevens
  2. Sensitieve persoonsgegevens
  3. Persoonsgegevens voor bepaling identiteit, als paspoortnummer

Sensitieve persoonsgegevens en gegevens voor de bepaling van de identiteit worden ook wel bijzondere gegevens genoemd. Artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat een verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid en strafrechtelijk verleden), tenzij de wet voorziet in een uitdrukkelijke grondslag daarvoor.

Let op, de sensitieve persoonsgegevens is een vast set gegevens. Ze staan vermeld in het gegevensmodel om te zorgen dat de bijzondere (sensitieve) persoonsgegegevens specifiek gemeld worden

Het CBP kan op grond van artikel 23, eerste lid, onder e van de Wbp een ontheffing verlenen, indien dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang en ook passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

TIP!

  • Adequate maatregelen om persoonsgegevens te verwerken en beheren moeten geïmplementeerd worden.
  • Met name sensitieve en ID persoonsgegevens dienen met zorg te worden bewerkt en beheerd. Het is gewenst om verwerking van sensitieve data altijd te overleggen met een FG.